CrossTerm – Crossborder standardization of institutional terminology

Trajanje projekta: 15. april 2024 - 14. april 2026

Vodilni partner (Lead Partner)

Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI

Partnerji projekta (Project Partner):

Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina – Centralni urad za slovenski jezik

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti

Agjenzie regjonal pe lenghe furlane (Deželna agencija za furlanski jezik) – ARLeF

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Center za jezikovne vire in tehnologije – UL CJVT

Znanstveno-raziskovalno središče Koper – ZRS Koper

Projekt obravnava pomemben skupni izziv programskega območja: šibko učinkovitost skupnega upravljanja jezikovne raznolikosti v javni upravi na čezmejnem območju. Na tem področju obstaja več uradno priznanih jezikov, ki se uporabljajo na različne načine in z različnimi cilji in rezultati (tudi) v javni upravi, ter nešteto lokalnih različic, ki so sad pojavov jezikovnega stikanja. Splošni cilj je izboljšati kakovost in učinkovitost jezikovnih storitev (v smislu večjezičnega poslovanja in medjezikovnega posredovanja) v javni upravi z oblikovanjem skupnih strategij, modelov in orodij za standardizacijo pravno-upravne terminologije v jezikih programskega območja ter s tem spodbujati njihovo doslednejšo in učinkovitejšo uporabo. Številne težave, povezane s pravno-upravnimi vidiki čezmejnega upravljanja, izhajajo namreč iz nestandardizirane terminologije. Za odpravo teh ovir so potrebni ukrepi s čezmejnim partnerstvom, ki je tesno povezano s prostorom in ima potrebna sredstva ter ustrezno strokovno znanje. Prav tako je treba oblikovati in izvajati participativne, trajnostne in vključujoče rešitve, ki nagovarjajo in ozaveščajo ciljne skupine in širšo javnost. Projekt bo prinesel korenite spremembe v večjezičnem poslovanju javne uprave, ki bo imela na voljo skupni strateški dokument, namenjen izboljšanju kakovosti jezikovnih storitev, skupni model čezmejne terminološke standardizacije ter učinkovita orodja IKT, ki jih bodo z lahkoto uporabljale različne ciljne skupine. Vsi ti oprijemljivi rezultati projekta bodo imeli trajen učinek, izboljšali bodo kakovost storitev javne uprave, okrepili sodelovanje različnih skupin uporabnikov in povečali konkurenčnost podjetij na tem območju. Projekt je inovativen na ravni sodelujočih partnerjev, sprejetih metodologij in predvidenih rešitev. Zlasti čezmejno partnerstvo z visoko stopnjo strokovnega znanja, odličnim poznavanjem območja, na katerem deluje, in skupnosti, ki jih nagovarja, ter bogatimi izkušnjami na področju mednarodnega sodelovanja in čezmejnega načrtovanja, bo lahko razvilo izvirne rešitve, ki bodo ustrezale potrebam programskega območja. Pričakovani neposredni učinki so 1) čezmejno sodelovanje 6 organizacij, 2) 2 čezmejna skupna ukrepa z najmanj 25 udeleženci in 3) 1 skupno razvita strategija. Med rezultati izpostavljamo: 1) 1 skupni čezmejni model, 2) 1 napredno terminološko orodje, namenjeno ciljnim skupinam in 3) 1 strateški dokument. Upravičenci projekta bodo med drugim javni organi, ponudniki javnih storitev, podjetja, EZTS in splošna javnost. Številni akterji bodo v projektne dejavnosti vključeni kot pridruženi partnerji, kar bo omogočilo tesno in stalno sodelovanje, izmenjavo idej, vsebin in rešitev z namenom resničnega sodelovanja v korist najširše javnosti. Projektni pristop predvideva tesno sodelovanje med partnerji, izmenjavo dobrih praks in skupno delo za uporabo rezultatov tudi po koncu projekta. Še zlasti pa se lahko rezultati po zaključku projekta še naprej razvijajo ter vključujejo druge stvarnosti na programskem območju in v drugih čezmejnih regijah.

Projekt CrossTerm – Crossborder standardization of institutional terminology sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija Slovenija.

Uradna spletna stran projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/crossterm

 

IMMAGI_1.PNG