Kdo smo

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti (OSSIN) zastopa italijansko narodno skupnost v Sloveniji v odnosih do slovenske države in njenih organov. Vloga sogovornice italijanske narodne skupnosti izhaja iz Zakona o samoupravnih narodnih skupnosti (UL RS, št. 65/94, 9. člen).

Svet OSSIN sestavljajo predstavniki Samoupravnih skupnosti Ankaran, Koper, Izola in Piran. Volitve v svete občinskih Samoupravnih skupnosti običajno potekajo skupaj z lokalnimi volitvami. Člane Sveta OSSIN – teh je 11 – izvolijo sveti občinskih Samoupravnih skupnosti.

Ključna naloga OSSIN, ki jo izvaja v sodelovanju z občinskimi Samoupravnimi skupnostmi, je spremljanje pravilnega izvajanja posebnih zakonskih predpisov, namenjenih razvoju in ohranjanju italijanske narodne skupnosti in italijanske identitete. OSSIN obenem spodbuja pobude za ustrezno posodobitev takih predpisov.

OSSIN ima med drugim tudi pomembno vlogo pri pripravi, spremljanju in poročanju o nacionalnih in evropskih projektih, v katerih sodeluje. Zadolžena je tudi za upravljanje, izvajanje in spremljanje Programa razvoja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti.

Leta 2022 je bil v sklopu OSSIN ustanovljen Urad za dvojezičnost, katerega osrednji cilj je spremljanje izvajanja dvojezičnosti v javnih ustanovah, ki imajo sedež na narodno mešanem območju RS (Upravna enota, Občine, FURS, Policija, itd.). Obenem je Urad pristojen za prevajanje dokumentacije, ki jo za svoje delovanje potrebujejo organi, ustanove in organizacije italijanske narodne skupnosti.