Razpis za prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/I (m/ž)

Datum objave: 19. junij 2024
Rok za prijavo: 24. junij 2024
Zaključen
Razpisi in pozivi

Capodistria/Koper, 19. 06. 2024

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08 in 40/12- ZUJF), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 in 78/2013, v nadaljevanju: ZDR-1) in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Obalne Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti (iz leta 2015 in spremenjenega leta 2017, 2019, 2021 in 2024) Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti objavlja

prosto strokovno-tehnično delovno mesto

STROKOVNI SODELAVEC VII/I (J017135) m/ž

Za določen čas za polni delovni čas

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja); odlično znanje italijanskega jezika (C2 ali vsaj 2 zaključeni stopnji od 3 med osnovno šolo, srednjo šolo in univerzitetno izobrazbo v italijanskem jeziku); odlično znanje slovenskega jezika; dobro znanje angleškega jezika; raba računalnika in dobro poznavanje programske opreme (Office paket: word, excel, point); vozniško dovoljenje kategorije B; kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; kandidat mora priložiti kratko spremno pismo in življenjepis v dvojezični različici (v slovenskem in italijanskem jeziku) ter dokumentacijo, ki dokazuje izpopolnjevanje pogojev.

Opis del in nalog delovnega mesta:

-       sodelovanje pri izvajanju dejavnosti na področju evropskih projektov;

-       sodelovanje na sestankih in v projektnih delovnih skupinah;

-       sodelovanje pri pripravi zapisnikov;

-       transkripcija fonografskih posnetkov sestankov;

-       podpora pri prevajanju projektne dokumentacije;

-       podpora pri organizaciji dejavnosti, povezanih s projekti in z njihovim izvajanjem;

-       sodelovanje pri postopkih poročanja za projekte;

-       sodelovanje pri izdelavi poročil o projektih;

-       konsekutivno ali simultano tolmačenje iz slovenskega v italijanski jezik in obratno;

-       sodelovanje pri prevajanju strokovnih besedil, korespondence in razne dokumentacije iz slovenskega v italijanski jezik in obratno,

-       pomoč in podpora pri prevajanju (iz italijanskega v slovenski jezik in obratno);

-       sodelovanje pri iskanju terminoloških rešitev pri prevajanju iz italijanskega v slovenski jezik in obratno;

-       razna administrativna dela;

-       skrb za arhiv in dokumentacijo;

-       druge naloge, ki jih odredi predsednik, podpredsedniki ali nadrejen.

Opis izbirnega postopka

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev o stopnji izobrazbe, iz katere morata biti razvidni stopnja/raven in smer izobrazbe, datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. fotokopijo potrdila o znanju italijanskega jezika na višji ravni,

3. fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja,

4. izjavo kandidata, da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

5. izjavo kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

6. kratko spremno pismo in življenjepis v dvojezični različici (v slovenskem in italijanskem jeziku).

 

Za potrebe razpisa bo ocenjeno znanje pravno/upravne terminologije v italijanskem in slovenskem jeziku ter poznavanje področja delovanja INS.

Na podlagi trinajste točke 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Izbirni postopek bo potekal tako, da se bo upoštevala popolna dokumentacija.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, in sicer do 31. 12. 2024, s polnim delovnim časom 40 ur/teden za delovno mesto Strokovni sodelavec (VII/I) in s poskusno dobo treh (3) mesecev.

Kandidati pošljejo prijave s prilogami v  slovenskem in italijanskem jeziku na elektronski naslov:  (pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom) v roku 3 dni po objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in spletni strani www.cancostiera.org, zavihek Bandi / Razpisi .

Po opravljenem izbirnem postopku bo izbrani kandidat najkasneje v roku 8 dni od končanega postopka izbire pisno obveščen, da je bil izbran. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom 40 ur/teden, s trimesečnim poskusnim delom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na elektronskem naslovu info@cancostiera.eu.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Datum: 19. 06. 2024                                                                     

                                                                                                                   Predsednik: Alberto Scheriani