UKREP 2 - Javni poziv za finanaciranje projektov na področju kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov italijanske narodne skupnosti za leto 2024

Datum objave: 15. marec 2024
Rok za prijavo: 27. avgust 2024
V teku
Razpisi in pozivi

Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/2012 in 46/16), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (Ur. l. RS, št. 150/22 in 123/23), Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Ur.l. RS, št. 187/21 in 150/22), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I, 97/23 in 123/23 – ZIPRS2425), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/2011), Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26.6.2014), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16 in 14/18), Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obdobje 2015-2020«, št. priglasitve M001 -2399245-2015/I z dne 9. 5. 2016, Programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021–2024 (Sklep Vlade številka 09500-2/2021/2 z dne 1. 3. 2021 in 09500-2/2021/5 z dne 17. 6. 2021 - v nadaljevanju Program) in njene spremembe (sklep št. 09500-2/2023/4 z dne 09.02.2023), Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07 in 177/20 – v nadaljevanju ZVOP-1), pogodba o izvajanju in financiranju ukrepa 2 Program spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti za obdobje 2021–2024, št. C2130 -21G800005 z dne 01. 07. 2021.

Dokumentacija javnega poziva sestavljajo:

 1. Besedilo javnega poziva;
 2. Obr. 1 - Dispozicija projekta;
 3. Obr. 2 - Stroškovnik projekta;
 4. Obr. 3 - Podatki o prijavitelju;
 5. Obr. 4 - Izjava pridobljena sredstva
 6. Obr. 5 - Izjava pridobljena podatkov
 7. Obr. 6 - Izjava, za dvojno financiranje
 8. Obr. 7- Oprema ovojnice
 9. Vzorec pogodbe;
 10. ZZI-1 Zahtevek za izplačilo
 11. ZZI-2 Končno poročilo
 12. ZZI-3 Stroškovnik realizacije;
 13. Priloga 1 - Izjava, da so vse kopije predračunov in dokumentacije enake originalu;
 14. Priloga 2 - Izjava, da so vse kopije računov in potrdil o plačilu računov enake originalu

Prijava mora obvezno vsebovati:

 1. Izpolnjeno prijavo na javni poziv z vsemi zahtevanimi podatki na priloženem obrazcu in z vsemi zahtevanimi prilogami;
 2. Izpis iz poslovnega registra Slovenije –AJPES, ki ni starejši od šest (6) mesecev;
 3. Fotokopijo statuta ali drugega ustanovitvenega akta, iz katerega je razvidna dejavnost na področju, za katero se prijavitelj prijavlja;
 4. Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe;
 5. Izjavo o poravnanih vseh finančnih in drugih pogodbenih obveznosti (kot npr. najemnine, obveznosti iz naslova najema poslovnega prostora idr.).

IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ UPORABNIKA PRORAČUNA, KI DODELJUJE SREDSTVA

Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana - Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper (v nadaljevanju OSSIN).

PREDMET IN PODROČJE JAVNEGA POZIVA

OSSIN objavlja javni poziv za financiranje projektov na področju kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov iz sredstev namenjenih Programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021 – 2024 za leto 2024. Višina razpisanih sredstev za leto 2024 znaša največ do 270.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki  Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Številka NRP v državnem proračunu: 2130-21-9005.

OSSIN si pridružuje pravico, da lahko javni poziv kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev spremeni ali prekliče, kar objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predmet javnega poziva je torej sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev ukrepa 2 - Spodbujanje turističnih in kulturnih dejavnosti ter produktov italijanske narodne skupnosti.

NAMEN JAVNEGA POZIVA

Namen javnega poziva je spodbujanje razvoja programskega območja z izboljšanjem prepoznavnosti italijanske narodne skupnosti in povečanjem turistične ter kulturne ponudbe v obalnih občinah.

CILJI JAVNEGA POZIVA IN UKREPA

Osrednji cilj javnega poziva in ukrepa je ohranjanje jezikovne in kulturne identitete italijanske narodne skupnosti ter vzpostavitev možnosti njenega aktivnega vključevanja v razvoj programskega območja, tako gospodarskega kot kulturnega in turističnega.

Cilj ukrepa je spodbuditi in omogočiti podjetniški razvoj italijanske narodne skupnosti v širšem smislu (društva, organizacije, ustanove in podjetja italijanske narodne skupnosti), tako da si subjekti – upravičenci na podlagi konkretnih projektov in vsebin, vezanih z namenom in cilji ukrepa zagotovijo ekonomski učinek in dolgoročno tudi finančno neodvisnost.

Cilji javnega poziva so:

 • spodbuditi gospodarske aktivnosti, ki bodo krepile kulturno identiteto narodne skupnosti ter ugodno vplivale na  ohranjanje etnografske dediščine v okviru programskega območja;
 • privabljanje turistov;
 • vzpostavitev točke oziroma centra, ki bo spodbujal vzpostavitev in razvoj gospodarsko-turistično-kulturnih dejavnosti (lokalni produkti, živila, umetnine, založništva itd. pripadnikov italijanske narodne skupnosti, avtohtoni proizvodi/izdelki pripadnikov italijanske narodne skupnosti);
 • nakup in ureditev ustreznih prostorov, nabava opreme, pripomočkov in zagotovitev drugih pogojev za razvoj muzejske ponudbe italijanske narodne skupnosti;
 •  vzpostavitev nove tržne branže, ki temelji na ohranjanju dediščine vezane na ribištvo slovenske Istre in italijanske narodne skupnosti s ciljem razvoja vsebin in dejavnosti, ki bi privabile turiste, šolske otroke in širšo publiko; 
 • upravljanje kreativnega inkubatorja v trgovsko-poslovnem centru TPC v Luciji in zagotovitev pogojev za delovanje le tega za razvoj človeških virov za potrebe podjetniškega delovanja, za promocijo podjetništva in spodbujanje povezav in partnerskega sodelovanje med deležniki na programskem območju.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Javni poziv je namenjen naslednjim organom in društvom italijanske narodne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: INS):

 • Vse samoupravne skupnosti italijanske narodnosti,
 • Italijanska skupnost “Giuseppe Tartini” Piran,
 • Italijanska skupnost “Santorio Santorio” Koper,
 • Italijanska skupnost “Pasquale Besenghi degli Ughi” Izola,
 • Italijanska skupnost Ankaran,
 • Italijanska skupnost “Dante Alighieri” Izola,
 • Italijanska skupnost Bertoki,
 • Italijanska skupnost Hrvatini,
 • Italijanska Unija,
 • Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče “Carlo Combi”,
 • Društvo mladih italijanske narodne skupnosti.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški v okviru tega javnega poziva so stroški nakupa opreme, neopredmetenih in opredmeteni osnovnih sredstev, stroški gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter stroški storitev za katere velja, da:

 • so neposredno povezani z izvajanjem projekta, v skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o financiranju projekta,
 • so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oz. za storitve, ki so bile izvedene v okviru projekta in je prijavitelj dostavil dokazila o njihovem plačilu,
 • so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
 • so nastali v obdobju upravičenosti projekta,
 • so izkazani z verodostojnimi računovodskimi listinami,
 • so bili plačani z bančnimi transakcijami
 • so nastali (blago dobavljeno oziroma storitev opravljena in usposobljena za delovanje) in so bili plačani v obdobju upravičenosti,
 • so računi izstavljeni prejemniku sredstev,
 • upravičeni stroški so izključno samo stroški tistih osnovnih sredstev, ki so povezani z registriranimi dejavnostmi organa ali društva,
 • so podprti z dokazili - listinami, ki glasijo na prejemnika sredstev,
 • so nastali skladno z vlogo in pogodbo (stroški, ki niso predvideni v vlogi/pogodbi niso upravičeni),
 • so nastali pred izstavitvijo zahtevka za izplačilo,
 • so bila pri njihovem nastanku upoštevana temeljna načela zakona o javnem naročanju (kupljeni po tržni ceni).

Stroški prijavljenega projekta morajo biti v skladu z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

Prijavitelj mora vse stroške projekta vrednostno podrobno opredeliti v obrazcu javnega poziva št. 2.

Stroški projekta in ostali finančni izračuni morajo biti prikazani v evrih, izračuni na dve decimalni mest.

V okviru ciljev in namena ukrepa so sredstva namenjena:

 • spodbujanju razvoja gospodarske in/ali turistične aktivnosti, ki bodo krepile kulturno identiteto narodne skupnosti ter ugodno vplivale na  ohranjanje etnografske dediščine v okviru programskega območja;
 • izdelavi produktov in/ali razvoj storitev ki bodo privabljale turiste;
 • izvedbi tečajev in/ali delavnic, ki bodo krepili kulturno identiteto narodne skupnosti;
 • organizaciji kulturnih prireditev in priprava prostorov za njihovo izvedbo, ki bodo krepile kulturno identiteto italijanske narodne skupnosti;
 • nakupu, najemu in prenovi nepremičnin za delovanje točke oziroma centra, ki bi spodbujal vzpostavitev in razvoj kulturno-turistično-gospodarske dejavnosti;
 • nakupu in/ali prenovi nepremičnin za namen ureditve gostinskega objekta in obrata za nastanitev gostov;
 • nakupu in/ali prenovi nepremičnin za namen zagotavljanja ustreznih delovnih prostorov;
 • nakupu ali najemu skladišča in/ali ureditvi ustreznih prostorov, nabavi pripomočkov, opreme in  zagotovitev drugih pogojev za delovanje centra za spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov;
 • prenovi nepremičnin, ki so v lasti upravičencev;
 • nakupu plovil, nabava opreme in ureditev plovil;
 • opremljanju prostorov, nabavi novih ali rabljenih in starinskih delov stavbnega pohištva in druge notranje opreme vključno z multimedijskimi pripomočki;
 • pripravi vsebin, oblikovanju, vzpostavitvi in tisku (npr. sprotni ponatisi, brošure, vzdrževanje osnovnih promocijskih materialov, …) materialov za promocijo italijanske narodne skupnosti, območja na katerem INS biva, delavnic, razstav, izobraževanj in drugih aktivnosti vezanih na vsebine ukrepa (vse kar je potrebno za razvoj kulturno – turistične gospodarske dejavnosti v okviru ciljev ukrepa);
 • organizaciji in udeležbi na promocijskih sejmih;
 • pripravi, tiskanje in distribucija promocijskih materialov za nove proizvode in storitve;
 • pripravi razvojnih načrtov.

NEUPRAVIČENI STROŠKI

Neupravičeni stroški v okviru tega javnega poziva so:

 • stroški dela, (razen če gre za storitve zunanjih izvajalcev, opredeljene v poglavju 8, točka d),
 • carina, carinske dajatve,
 • davek na dodano vrednost (DDV), v kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV,
 • obratovalni in materialni stroški,
 • nadomestne naložbe,
 • lizing,
 • stroški, ki so bili plačani z negotovinskimi plačili: z asignacijo, kompenzacijo, cesijo, prisilnim pobotom ipd.
 • stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz javnih virov oz. stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
 • stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o financiranju projekta ter
 • drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji projekta.
 • nakup osebnih in tovornih vozil, v zvezi s katerimi se lahko domneva osebna uporaba, razen delovnih strojev, ,
 • nakup sredstev za osebno rabo, mobilnih telefonov in drugo blago, za katerega se lahko domneva osebna uporaba.

OSTALI POGOJI ZA DODELITEV IN IZPLAČILO SREDSTEV

 • Predmet investicijskega projekta mora ostati na upravičenem območju vsaj 5 let po končani investiciji.
 • Materialne in nematerialne investicije, ki so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik državne pomoči, in se morajo vključiti v aktivo podjetjater se obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo; materialne in nematerialne investicije se lahko kupijo od od tretje osebe po tržnih pogojih.
 • Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge ustrezno registracijo oziroma vpis dejavnosti in mora imeti vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije ter (odvisno od narave del) po zaključku investicije, pridobiti uporabno dovoljenje (če je to potrebno).
 • Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.
 • Celotna investicija mora biti vodena tako, da upošteva veljavno zakonodajo oziroma predpise.

Prijavitelj mora zagotoviti, da se bo predmet investcije (prostori, kupljena oprema, promocijski material, spletne strani, platforme, programska in strojna oprema) uporabljal za razvoj podjetja in mu bo ostal na voljo vsaj pet let po končani investiciji.

MERILA ZA IZBOR PROJEKTOV IN DODELITEV SREDSTEV

Merila za izbor projektov in dodelitev proračunskih sredstev za javni poziv na področju kulturnih in turističnih dejavnosti so navedena v dokumentacij tega javnega poziva.

Projekte bo ocenjevala strokovna komisija na podlagi podatkov iz posamezne prijave (obrazci in priloge) in v skladu z Merili za izbor programov in dodelitev proračunskih sredstev za javni poziv. Vsak projekt bo ocenjen s sistemom točkovanja na podlagi meril za ocenjevanje.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV JAVNEGA POZIVA

Okvirna višina razpisanih proračunskih sredstev za projekt na področju kulturnih in turističnih dejavnosti, znaša za leto 2024 do 270.000,00 EUR. Proračunska sredstva so razporejena skladno s sprejetim Programom spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti 2021–2024.

ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Upravičeno obdobje izvedbe prične teči dan po objavi javnega poziva dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do vključno 20. 10. 2024. Prav tako projekt mora biti izveden in zaključen do 20. 10. 2024.

ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Rok za predložitev vlog na javni poziv prične teči naslednji dan po objavi javnega poziva. Razpis je odprte narave in bo veljaven do porabe sredstev in sicer zadnji rok za oddajo vlog je 27. 08. 2024.

Strokovna komisija se bo sestala na naslednjih datumih:

 • 12. 04. 2024 da bi odprla, pregledala in ocenila prijete vloge. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 10. 04. 2024 ali prijave, ki bodo oddane na pošto priporočeno (velja datum poštnega žiga) najkasneje do srede 10. 04. 2024. 10. 05. 2024 da bi odprla, pregledala in ocenila prijete vloge. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 08. 05. 2024 ali prijave, ki bodo oddane na pošto priporočeno (velja datum poštnega žiga) najkasneje do srede 08. 05. 2024.
 •  31. 05. 2024 da bi odprla, pregledala in ocenila prijete vloge. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 29. 05. 2024 ali prijave, ki bodo oddane na pošto priporočeno (velja datum poštnega žiga) najkasneje do srede 29. 05. 2024.
 • 28. 06. 2024 da bi odprla, pregledala in ocenila prijete vloge. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 26. 06. 2024 ali prijave, ki bodo oddane na pošto priporočeno (velja datum poštnega žiga) najkasneje do srede 26. 06. 2024.
 • 26. 07. 2024 da bi odprla, pregledala in ocenila prijete vloge. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 24. 07. 2024 ali prijave, ki bodo oddane na pošto priporočeno (velja datum poštnega žiga) najkasneje do srede 24. 07. 2024.
 • 30. 08. 2024 da bi odprla, pregledala in ocenila prijete vloge. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 27. 08. 2024 ali prijave, ki bodo oddane na pošto priporočeno (velja datum poštnega žiga) najkasneje do torka 27. 08. 2024.

Komisija bo obravnavala vloge, ki bodo prispele do prvega roka. Po tem datumu se bo sestala na zgoraj navedenih datumih le če bodo po prvem odpiranju še na voljo sredstva.

Skrajni rok za prispetje vlog (obrazci in priloge) na naslov OSSIN, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper - Capodistria, je 27. 08. 2024. Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto ali jo osebno predložiti na sedež OSSIN. Vloga mora biti oddana v fizični (pisni) obliki in v elektronski obliki na ustreznem digitalnem mediju (USB ključ).

Vloga na javni poziv mora biti oddana v skladu z dokumentacijo in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »NE ODPIRAJ – VLOGA – JP OSSIN - ANS UKREP 2-2024« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

Dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni poziv (Obrazec 7: Oprema ovojnice), ki se izpolnjen v skladu z navodili nalepi na sprednjo stran ovojnice. Vloge morajo biti napisane v italijanskem jeziku, obrazec 1 »Dispozicija projekta« mora biti v celoti dvojezična. Za dvojezično se šteje, da je napisana v italijanskem jeziku, obenem pa je prevedena v slovenski jezik, s pripisom: »S svojim podpisom jamčim, da je prevod enak originalu« in podpisom prijavitelja. V kolikor so priloge v vlogi (pogodbe, predračuni, katalogi…) v tujem jeziku, lahko strokovna komisija naknadno zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko OSSIN dodatno zahteva sodno overjen prevod, stroški prevoda bremenijo prijavitelja.

V kolikor bi v času izvajanja tega razpisa prišlo do rebalansa proračuna RS, ki bi privedel do zmanjšanja proračunskih sredstev, lahko Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj zmanjša razpoložljiva proračunska sredstva, ki so zagotovljena na posebni proračunski postavki Ministrstva za kohezijo in gospodarski razvoj št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Številka NRP v državnem proračunu: 2130-18-9005, posledično pa si OSSIN pridržuje pravico preklicati / razveljaviti ta javni poziv. Prijavitelji v tem primeru nimajo pravice zahtevati povračila stroškov.

Predsednik OSSIN

Alberto Scheriani